.RU

Господарський договір - часть 5

У випадку укладення договору (контракту) на виконання робіт (надання послуг) у цьому розділі визначаються умови та строки ви­конаних робіт (послуг).

1.6. Ціна та загальна вартість договору (контракту).

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та за­гальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих по­слуг), що поставляються згідно з договором (контрактом) (крім ви­падків, коли ціна товару розраховується за формулою), та валюта платежів. Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються то­вари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) вказується його загальна вартість. У цьому випадку цінові показники можуть бути вказані у додатках (специфікаціях), на які робиться посилання у тексті договору (контракту).

У договорі (контракті) на переробку давальницької сировини, крім того, зазначається її заставна вартість.

У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) загальна вартість товарів, що експортуються, та загальна вартість товарів, що імпортуються за цим договором (контрактом), виражені в іноземній валюті.

1.7. Умови платежів.

Цей розділ визначає спосіб, порядок та строки фінансових розра­хунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'я­зань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) вказуються:

— умови банківського переказу (авансового платежу) до або після відвантаження товару, або умови документарного акредитиву або інкасо (з гарантією), визначені відповідно до спільної постанови Ка­бінету Міністрів України і Національного банку України від 21 черв­ня 1995 року N 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономіч­них договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають роз­рахунки в іноземній валюті»;

— умови по гарантії, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії (на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій).

1.8. Умови здачі (приймання) товару (робіт, послуг). У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів.

Приймання-здача проводиться по кількості згідно з товаросупро­відними документами, по якості — згідно з документами, що засвід­чують якість товару.

1.9. Упаковка та маркування.

Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на ній відповідне маркування (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), місце при­значення, габарити, спеціальні умови складування і транспортуван­ня та ін.), а за необхідності також умови її повернення.

1.10. Форс-мажорні обставини.

Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови дого­вору (контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). При цьому сто­рони звільняються від відповідальності на строк дії цих обставин або можуть відмовитись від виконання договору (контракту) частково чи в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою відповідної країни.

1.11. Санкції та рекламації.

Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред'явлення рекламацій у зв'язку з неви­конанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов'язань.

При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (в % від вартості недопоставленого товару або суми неоплачених коштів, строки виплати штрафів — від якого терміну вони встанов­люються та протягом якого часу діють), строки, протягом яких рек­ламації можуть бути заявлені, права та обов'язки сторін договору (кон­тракту) при цьому, способи врегулювання рекламацій.

1.12. Арбітраж.

У цьому розділі вказується місце арбітражного суду, повна його назва, країна та матеріальне право, яке застосовуватиметься при роз­гляді спорів та обумовлені випадки, за яких сторони можуть зверну­тись до суду.

1.13. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.

При цьому вказуються повні юридичні адреси, повні поштові та платіжні реквізити (№ рахунку, назва банку) контрагентів договору (контракту).

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визнача­тись додаткові умови:

страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців до­говору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм наванта­ження (розвантаження), умови передачі технічної документації на то­вар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, мит, зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних примірників договору (контрак­ту), можливість та порядок внесення доповнень та змін до договору (контракту) та ін.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР

(контракт)

________________________ "__" __________ 200_ р.

(населений пункт)

Постачальник: ______________________________________ , в особі________________________

__________________________________, що діє на підставі Статуту, _______________________

з одного боку, і Покупець: ___________________________________ , з______________________

іншого боку, уклали цей Договір про таке:

 1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується систематично постачати ____ (далі — товар), а Покупець зобов'язується приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах цього договору.

 1. Кількість товару

2.1 Кількість товару визначається у специфікаціях на кожну партію товару, які оформ­люються додатками до цього договору і є його невід'ємною частиною.

2.2 У випадку необхідності для Покупця змінити позиції з кількості товару, що поста­чається, він зобов'язаний подати Постачальнику нову специфікацію для узгодження у строк ___ днів до настання нового терміну постачання.

2.3 Нова специфікація вважається прийнятою в редакції Покупця, якщо Постачаль­ник протягом ___ днів після її отримання не заявить щодо неї свої заперечення.

 1. Якісні характеристики товару

3.1. ___________________________________________________________________________

 1. Терміни та порядок постачання

4.1. Товар повинен поставлятися Покупцю партіями в кількості та у строки, узгоджені сторонами у специфікації на кожну партію товару.

4.2. Постачальник має право на дострокове постачання кожної партії товару з обо­в'язковим повідомленням Покупця про це в термін __ днів до моменту її відвантаження.

4.3. Покупець має право відмовитись від прийому товару, якщо його якісні характе­ристики не відповідають умовам цього договору.

5. Ціна

5.1 Покупець оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, вказаною у спе­цифікаціях на кожну партію товару.

6. Порядок розрахунків

6.1 Платежі за товари, поставлені в рахунок цього договору, мають бути здійснені у доларах США з безвідкличного документарного акредитива, відкритого за дорученням Покупця на користь Продавця банком-кореспондентом банку Продавця і авізованого че­рез банк Продавця.

Якщо акредитив буде відкритий банком, який не є кореспондентом банку Продав­ця, Покупець забезпечить підтвердження акредитива банком-кореспондентом банку Продавця.

6.2 Акредитив, що відкривається відповідно до цього договору, підпорядковується Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів у редакції 1993 року, опублікованим Міжнародною торговельною палатою за № 500.

6.3 Акредитив має бути відкритий протягом не пізніше __ днів від дати по­відомлення Продавцем про те, що товар підготовлено до відвантаження, терміном дії __ днів, на повну суму вартості товару.

6.4 Якщо з вини Покупця або його банку відкриття акредитива буде затримано. Про­давець має право відмовити у відвантаженні товару або розірвати Договір.

6.5 Платежі за акредитивом будуть здійснюватися в банку Продавця проти подання Продавцем таких документів:

1. комерційного рахунку (інвойсу) в __ примірниках;

2. дубліката залізничної накладної, що містить найменування Покупця вантажу, і по­значку Перевізника про відправлення вантажу;

3. копії контракту;

4. копії специфікації, за якою здійснюється поставка;

5. копії вантажної митної декларації.

Документи повинні бути подані Продавцем до банку протягом __ днів від дати від­вантаження товару.

6.6 Акредитив передбачає можливість або дозвіл часткових відвантажень.

6.7 Усі витрати, пов'язані з відкриттям, авізуванням, підтвердженням, продовженням терміну, зміною умов та виконанням акредитиву, сплачує Покупець.

6.8 Якщо умови відкритого акредитива не відповідатимуть умовам цього договору, Покупець за свій рахунок за дорученням Продавця забезпечить внесення необхідних змін до умов акредитива.

7. Умови постачання

7.1 Постачання здійснюється на умовах ____________________ відповідно

до ІНКОМТЕРМС -1990.

7.2 Перехід права власності на товар відбувається в момент здійснення поставки.

7.3 Перехід ризиків на товар відбувається в момент переходу права власності.

7.4 Постачальник повинен повідомити Покупця про відвантаження в термін __ днів до моменту відвантаження телеграфом/факсом.

У повідомленні зазначаються:

- дата відвантаження;

- номер накладної;

- кількість товару.

8. Тара і пакування

8.1. Товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування та/ або знищення його на період постачання до прийняття товару Покупцем.

9. Передача товару


gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-rossijskoj-federacii-chast-15.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-rossijskoj-federacii-chast-20.html
gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba-rossijskoj-federacii-chast-7.html
gosudarstvennaya-i-oblastnaya-programmi-razvitiya-obrazovaniya-na-2005-2010g-g-zakon-respubliki-kazahstan-ob-informatizacii.html
gosudarstvennaya-inspekciya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-uvd-okruga-gibdd-uvd-gai.html
gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya-i-pasport-programmi-razvitiya-gimnazii.html
 • diploma.bystrickaya.ru/varlamov-aleksandr-egorovich-1801-1848-alyabev-aleksandr-aleksandrovich-1787-1851.html
 • turn.bystrickaya.ru/plan-raboti-ministerstva-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti-na-ii-polugodie-2012-g-1-stranica-12.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/v-tinchtik-zhana-ng-maksatinda-bilim-ber-koncepciya-etnicheskoj-politiki-i-konsolidacii-obshestva-kirgizskoj.html
 • esse.bystrickaya.ru/razrabotka-uroka-po-teme-voda-v-zhizni-cheloveka-vodnie-resursi-podzemnie-mineralnie-i-termalnie-vodi.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sholohovskie-chteniya-2011-rabota-konferencii-planiruetsya-po-sleduyushim-napravleniyam.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/l-s-grisheva-chleni-komissii-stranica-7.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vvedenie-k-osvobozhdeniyu-kto-s-mechom-k-nam-pridet-tot-ot-mecha-i-pogibnet.html
 • literature.bystrickaya.ru/dejstvie-reglamenta-ne-rasprostranyaetsya-na-voprosi-obrasheniya-s-radioaktivnimi-othodami-stranica-2.html
 • control.bystrickaya.ru/bibliografiya-nauchnie-trudi-otdelnie-izdaniya-komitet-po-voprosam-malochislennih-narodov-severa.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/licenziej-bolshe-vedomosti-07022008-22-str-b1-gosduma-rf-monitoring-smi-7-fevralya-2008-g.html
 • pisat.bystrickaya.ru/test-2-rabochaya-programma-po-finansi-i-kredit.html
 • lecture.bystrickaya.ru/4-ya-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-istoriya-i-filosofiya-nauki.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zhirnim-shriftom-videleni-novie-ponyatiya-kotorie-neobhodimo-usvoit-znanie-etih-ponyatij-budet-proveryatsya-pri-testirovanii.html
 • assessments.bystrickaya.ru/centrom-issledovanij-sandzh-stranica-5.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/mitko-iliev-tema-stroitelstvo-stroitelen-kontrol.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/globalizaciya-polozhitelnie-i-otricatelnie-effekti.html
 • testyi.bystrickaya.ru/arbitrazhnij-sud-uvelichivaet-srok-davnosti-dlya-nalogovih-shtrafov-gosduma-rf-monitoring-smi-12-maya-2006-g.html
 • urok.bystrickaya.ru/postanovlenie-ot-29-fevralya-2012-goda-n-15-pg-ovnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-gubernatora-sankt-peterburga-ot-08-07-2011-n-37-pg-vcelyah-realizacii-polnomochij-rossijskoj-federacii-v-oblasti-obrazovaniya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/voprosi-formirovaniya-terminologii-v-normativno-pravovom-regulirovanii-obrazovaniya-stranica-2.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-6-zakon-postupatelnoj-posledovatelnosti-kolichestvennih-i-kachestvennih-izmenenij.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/test-1-hudozhnik-ili-mislitel-stranica-3.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-uchebno-vospitatelnoj-raboti-sostoit-iz-8-razdelov-analiz-uchebno-vospitatelnoj-raboti-za-2009-2010-uchebnij-god-komplektovanie-shkoli-uchashimisya.html
 • report.bystrickaya.ru/izveshenie-o-provedenii-aukciona.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/43-rezyume-kurs-upravlenie-proektami-avtori-soolyatte-andrej-yurevich-razdel-i-shulimov-andrej-vladimirovich.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnogo-ekzamena-v-aspiranturu-po-specialnosti-05-22-10-ekspluataciya-avtomobilnogo-transporta.html
 • books.bystrickaya.ru/borotba-centralno-radi-z-blshovikami-za-vladu-v-ukran.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-19-florinda-donner.html
 • occupation.bystrickaya.ru/o-merah-po-obespecheniyu-ekologicheskoj-bezopasnosti-na-territorii-ivanovskoj-oblasti.html
 • testyi.bystrickaya.ru/affrikatizaciya-ocherki-po-abhazskoj-dialektologii.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-novaya-istoriya-stran-zapada-poslednyaya-tret-xix-nachalo-xx-vv-specialnost-032600-00-istoriya.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-konkretnih-dejstvij-letie-pobedi-sergej-mironov-obedinim-usiliya-protiv-popitok-vozrodit-fashizm-vstrecha-s-veteranami.html
 • college.bystrickaya.ru/002-004-000324-lekciya-4-scheta-i-dvojnaya-zapis-kompleks-disciplini-buhgalterskij-uchet-naimenovanie-dlya.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/programma-xvii-i-zimnej-shkoli-po-himii-tverdogo-tela-ekaterinburg.html
 • klass.bystrickaya.ru/553-dokumentooborot-gostinichnie-uslugi.html
 • shkola.bystrickaya.ru/slovo-o-polku-igoreve-zashitniki-rodnoj-zemli-v-slove-o-polku-igoreve.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.